The repository of UX Salary in Vietnam

We are creating this nonprofit project in an attempt to centralize the UX salary insights. Promoting transparency & pay equity amongst design professionals in Vietnam.

All data collected is used for reporting, providing a better understanding of the UX industry in Vietnam. We never use, sell, distribute these data for beneficial purposes.

Read the 2021/2022 reportShare your salary

We are collecting new data for 2022/2023. The new report will be published mid 2023.
At the time of writing, we will mask some of the raw data for privacy reasons. Other than that, it will be publicly accessible.

Share your salary for 2022 (3 mins)

Anonymously share your salary and contribute to the UXVN repository of UX Salary Transparency.

By contributing, you will further get more insights into our industry and where your pay is.

Chia sẻ ẩn danh về mức lương của bạn để đóng góp cho dự án xây dựng hệ thống minh bạch mức lương.

Bằng cách đóng góp bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát hơn về thu nhập của công việc UX.

How it works

🧾 Share your salary information by filling the form

Điền vào form ở bên cạnh (ở dưới trên giao diện mobile)

🕵️ We review the data and mask some information

Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin tránh những lỗi sai khi nhập liệu và sẽ ẩn đi một số thông tin quan trọng

✅ Once done the processed information will be share publicly on this website

Sau đó chúng tôi sẽ hiển thị public các thông tin đã xử lý trên website này

Your Job Details / Công việc hiện tại

You might work in multiple roles but let's choose your primary responsibility.
Bạn có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò nhưng hãy lựa chọn một vai trò lĩnh vực chính trong công việc hiện tại

Your exact Job Title appears on Linkedin, or your profile
Job title giống hệt như Title bạn được nhận trong công ty hay profile Linkedin của bạn

Total years of experience working in the industry (Product, Design, UX)
Tổng số năm kinh nghiệm bạn đã làm trong lĩnh vực của công việc hiện tại (Product, Design hoặc UX)

Helps share a common taxonomy. Giúp chúng tôi có được góc nhìn chung về cách gọi

Please enter City that are living in. Điền thành phố bạn đang sống để dễ so sánh mức sống và thu nhập.

Fixed Gross Monthly Salary / Lương hàng tháng trước thuế

To better suit the way we calculate salary in Vietnam, please put in your monthly salary in Gross amount.
Để dễ tính toán hơn cho thị trường Việt Nam, vui lòng điền theo mức thu nhập mỗi tháng trước khi trừ thuế (gross) mà bạn nhận được từ công ty

If you are working mainly as a freelancer, you can sum up your income in a year and divide by 12.
Nếu bạn đang làm freelance hoặc không nhận lương theo tháng mà theo dự án. Hãy tính tổng thu nhập nhận được 1 năm và chia cho 12 nhé

Please don't include your freelance or part-time job in your main payroll. It will affect the Industry salary in general.
Vui lòng đừng tính thêm khoảng thu nhập freelance nếu bạn đang làm và nhận lương cho một công ty cố định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến số liệu thống kê về lương của ngành.

Please put in the full number in digits, don't put any . or ,
Vui lòng chỉ điền các ký tự số, không điền dấu . hoặc ,

Bonus income / Các khoảng thưởng

This is your bonus at the end of each year, please enter the total amount you received.
Đây là thưởng cuối năm mà bạn nhận được, vui lòng điền tổng số tiền được nhận, ví dụ bạn được thưởng 3 tháng lương, nếu lương 1 tháng là 10 triệu thì tổng bonus là 30 triệu.

Do you have any other compensation such as Stock Options, ESOPs or any special allowance in a year?
Bạn có những khoảng thưởng khác không theo lương như Stock option, esop, phụ cấp đặc biệt?

Others Information

Gender is very important aspect when it comes to salary
Giới tính là 1 yếu tố quan trọng khi tính đến vấn đề lương thưởng

Is there any gap? Có sự chênh lệch giữa hai nhóm?

Are you happy with your current pay?
Bạn có hài lòng với mức lương hiện tại?

Thank you! Your submission has been received!
We will update the data when ready.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Any other inquiries?

Feedbacks for the form? Get to know more about the insights? Please send an email to hello@uxvn.org about how you want to contribute and support us.