​SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

UXVN Festival 2020 is back!

Online, 12 tháng 12, 2020

Connecting mentors, sharing resources

Tham gia cộng đồng design và UX Việt Nam, tiếp cận các tài liệu miễn phí, kết nối, nhận sự hướng dẫn từ các mentor

Past Events

13 – 14 January 2019

UX Vietnam Festival 2018

UX Vietnam Festival is 2 full-day event with over 200 participants and 10 speakers from around the world to talk about UX in Vietnam.

Design Research 2019 recap and resources

Prevent assumption and understand user's cognitive bias in user research

Remote Testing with Aldrich Huang (from uxtesting.io)

Conduct a Usability and Qualitative Study

Sponsored Ads

Đăng ký bản tin

Nhận thông tin về hội thảo, các tài nguyên được chia sẻ miễn phí

Những cách khác để kết nối với chúng tôi

Nhà tài trợ, partner

Nhà tài trợ, partner

Liên hệ
Cùng góp sức

Sự kiện UXSEA Summit

​Giúp đỡ dịch thuật

Design Leadership

Trở thành Partner

Quảng cáo được tài trợ

©2019 UX Vietnam Community